آپارتمان مبله آقایی کد 504

شیراز / آقایی
از 700.000 تومان

ظرفیت : 6اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-045-5800

آپارتمان مبله تاچارا کد 403

شیراز / تاچارا
از 850.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-196-3200

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 606

شیراز / میرزای شیرازی
از 650.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-556-5700

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 605

شیراز / میرزای شیرازی
از 650.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-556-5700

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 604

شیراز / میرزای شیرازی
از 900.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-045-5800

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 603

شیراز / میرزای شیرازی
از 700.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-196-3200

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 602

شیراز / میرزای شیرازی
از 550.000 تومان

ظرفیت : 2اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-196-3200

آپارتمان مبله میرزای شیرازی کد 601

شیراز / میرزای شیرازی
از 550.000 تومان

ظرفیت : 2اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-556-5700

آپارتمان مبله فرهنگ شهر کد 212

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-026-1200