آپارتمان مبله فرهنگ شهر کد 211

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 2
0917-026-1200

آپارتمان مبله شیک فرهنگشهر کد 210

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-045-8600

اجاره آپارتمان شیک فرهنگشهر کد 209

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-045-5800

آپارتمان مبله فرهنگشهر کد 208

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-196-3200

آپارتمان مبله فرهنگشهر کد 207

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-045-5800

آپارتمان مبله فرهنگشهر کد 206

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-045-8600

آپارتمان مبله فرهنگشهر کد 205

شیراز / فرهنگشهر
از 800.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-045-8600

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 4

شیراز / پاسداران
از 650.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-196-3200

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 5

شیراز / پاسداران
از 700.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-026-1200